ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att acceptera våra allmänna villkor försäkrar du att du läst och är införstådd i samtliga bestämmelser.

1 §

Om företaget

Sweworks.se är en online-butik som bedrivs av en enskild firma registrerad på Mert Bakir, med org. Nr 9402162615. Bolagets verksamhet går ut på att sälja fyrverkerier via fysisk och online-butik med upphämtning i fysisk butik. Bolagets säte är i Uppsala.

2 §

Köp

En beställning på hemsidan är bindande för både köpare och säljare. Ett köp är att betrakta som slutgiltigt när betalning är genomförd och orderbekräftelsen har nått din e-postadress. I samband med detta utgör 70 % av köpeskillingen handpenning för köpet, oaktat om det realiseras genom upphämtning eller returneras. Detta eftersom produkten är säsongsberoende. Avtalet är fullbordat från bolagets sida då leverans till köparen har skett enligt anvisning i orderbekräftelsen.  

Genom att genomföra köpet på hemsidan försäkrar du:

  • Att du är 18 år eller äldre, alternativt innehar samtycke från målsman eller motsvarande företrädare, och/eller
  • Att du har full rättshandlingsförmåga
  • Att du genomför köpet i sinnes fulla bruk
  • Att du hämtar ut paketet på angiven plats inom angiven tid

3 §

Betalning

Betalning förmedlas av GetSwish AB med org. Nr 556913-7382. För frågor gällande betalning vänligen se din banks allmänna villkor för användandet av swish, alternativt kontakta dess kundtjänst.

4 §

Leverans

Beställningen anses levererad när den överlämnas i angiven butik. Bolaget skall i samband med leverans ha ansetts uppfylla sin prestation i avtalet, med undantag för fall då leveransen är helt eller delvis felaktig med avseende på artikel eller mängd. Köparen har en undersökningsplikt i samband med upphämtningen. Eventuella fel skall påpekas i samband med upphämtningen, och upplysningsplikten ligger på köparen.

5 §

Retur

Köpare äger rätt att ångra köp inom 14 dagar från leverans för köp över 400 kr. Vid retur skall köparen stå för frakten, och bolaget skall återbetala vad som kvarstår efter handpenningen som erlagts i enlighet med 2 §. Vid felaktig leverans enligt 4 §, eller vid annat fabriksfel i varan, står bolaget för frakt och köparen har rätt till full återbetalning av artiklarnas värde.

Returnerade försändelser skall märkas med retursedel och skickas enligt anvisningarna i orderbekräftelsen. Leveransadressen för returpaket skall skrivas som följande:

Sweworks.se

Fyrislundsgatan 81

754 50, Uppsala

PERSONUPPGIFTSPOLICY

  1. Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarige, Mert Bakir, kommer nedan, tillsammans med hans medarbetare, att benämnas som Sweworks i egenskap av företrädare för enskild firma med org. Nr: 9402162615

1.1 Person- och Integritetspolicyn gäller då bolaget tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med bolaget, såsom besök på webbplats, butik och/eller e-post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig för sweworks.se:s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Mert Bakir

Org. Nr: 9402162615

Telefon: 0762874140
Milstensvägen 47,

752 67 Uppsala

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på sweworks.se, använder dig av dess support, besöker webbplatsen eller ett event som bolaget anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med bolaget. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med bolaget och för att bolaget ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar bolaget in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. bolaget samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med sweworks.se, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till bolaget

De personuppgifter bolaget samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress och information om din användning av bolaget

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 Bolaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar bolaget dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende bolagets erbjudanden.

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Bolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med bolaget samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Bolaget behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan bolaget ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering

7.1 Bolaget kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

7.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa bolagets personuppgiftsansvarige. När bolaget har mottagit din anmälan kommer bolaget att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Bolaget kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka bolagets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8.2 Bolaget sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett konto.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Bolaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom leverantörer av betalningstjänster och transportörer.

9.2 Tredje part som bolaget lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra bolagets och bolagets samarbetspartners och i syfte att leverera tjänster med anknytning till bolagets:s avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av bolaget om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata bolagets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Bolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Bolaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med bolaget innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta bolaget.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

12.1 Bolaget ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Bolaget kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära

a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att skriftligen begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Vi kommer i samband med detta begära identifiering av dig som person enligt folkbokföringsadress. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Bolaget kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till mertbakir94@gmail.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina

personuppgifter till Datainspektionen.

13. Kontaktinformation

13.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Personuppgiftsansvarig

Mert Bakir

Org. Nr: 9402162615

Telefonnummer: 0762874140
Milstensvägen 47,

752 67 Uppsala